Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej, to szkoła z tradycjami i bogatą historią. Wychowywało i kształciło się w niej kilka pokoleń uczniów. Pracowało w jej murach wielu nauczycieli i dyrektorów, którzy bardzo pozytywnie zapisywali się na kartach historii naszej społeczności małkińskiej. Szkoła na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia przeżywała okresy wielkiego rozkwitu, wydajnej pracy i sukcesów, ale także wielu problemów związanych z organizacją, bazą lokalową i funkcjonowaniem. Na początku lat pięćdziesiątych siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Małkini, zlokalizowana była w barakach usytuowanych przy ulicy Nurskiej. Kierownikiem szkoły był wówczas Jan Figoń  (od 1922 do 1953 roku). Uczniowie uczyli się w bardzo trudnych warunkach. Szkoła nie posiadała kanalizacji, wodociągu, elektryczności. Sale były ogrzewane żelaznymi piecykami, dlatego w okresie jesieni i zimy dzieci uczyły się ubrane  w palta i rękawiczki.  Odczuwano wielkie braki pomocy naukowych, książek i tablic. Brakowało również zeszytów, przyborów do pisania, podręczników. W następnych latach dokonano szeregu remontów, wygospodarowano nowe sale lekcyjne, założono elektryczność. W roku szkolnym 1952/53 przy szkole wybudowano boisko sportowe o powierzchni 2000 m2. Szkoła pełniła w tamtych latach funkcję szkoły zbiorczej. Skupiała uczniów z Małkini oraz niepełnych szkół w Rostkach Wielkich, Kańkowie i Glinie. Stale zwiększająca się liczba uczniów, związana z rozwojem miejscowości, coraz mocniej wymuszała na mieszkańcach Małkini potrzebę wybudowania nowej szkoły, która zabezpieczałaby potrzeby lokalowe i stwarzała godziwe warunki do nauki. Wielki wkład w realizację tych zamierzeń wniósł Komitet Opieki Rodzicielskiej oraz Tadeusz Gosiewski. 


 Tadeusz Gosiewski kierownik szkoły od 1954 do1968 roku.

 W 1956 roku zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, który rozpoczął działania mające na celu uzyskanie odpowiednich pozwoleń i gromadzenie wszystkich dokumentów poprzedzających budowę. Już w tym samym roku delegaci otrzymali zapewnienie od władz administracyjnych i oświatowych, że budowa szkoły wejdzie do planów w latach 1956-1958. Pierwsze prace budowlane rozpoczęły się w 1956 roku na peryferiach Małkini, przy ulicy Ostrowskiej. W maju 1959 roku dokonano komisyjnego odbioru ukończonego budynku. We wrześniu 1959 roku uczniowie rozpoczynali rok szkolny 1959/60 w nowej siedmioklasowej Szkole Podstawowej w Małkini. Ten rok przyjmujemy właśnie, jako rok powstania naszej szkoły. Przestronne i jasne korytarze, łazienki, biblioteka, sala gimnastyczna, kuchnia z jadalnią, szatnia, sale dla uczniów nauczania początkowego oraz dla klas starszych, gabinet lekarski, gabinet dyrektora, sekretariat to wszystko co oferował uczniom nowy budynek i nowa szkoła. Obiekt był radością
i dumą dla całej miejscowości.  Nareszcie dzieci mogły uczyć się we wspaniałych warunkach. Liczba uczniów szkoły w tym czasie wynosiła 652.

 Budynek nowej szkoły.

W 1963 r. zorganizowano w szkole pierwsze pracownie: biologiczną, fizyczną i zajęć praktyczno-technicznych. Do 1966 r. powstały w szkole kolejne trzy klasopracownie: do nauczania historii, języka polskiego i geografii. Od roku 1968  funkcję dyrektora szkoły pełnił Eugeniusz Zakrzewski.

 

Eugeniusz Zakrzewski dyrektor szkoły od 1968 do 1970 roku. 

W tym czasie wybudowano ogrodzenie przy szkole, założono ogródki działkowe, na których zostały posadzone drzewa i krzewy owocowe. W myśl Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania nastąpiło przedłużenie nauki w szkole podstawowej do lat 8. Nauka w zakresie ośmiu klas szkoły podstawowej była objęta obowiązkiem szkolnym. Dowód ukończenia tej szkoły stanowiło świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, które umożliwiało kontynuację nauki w różnego typu szkołach ponadpodstawowych. Działalność nowej, pięknej placówki była znakomitą okazją do tego, by szkoła wybrała swego patrona. W 1969 roku wysunięto dwie kandydatury: Janusza Korczaka i Marii Curie-Skłodowskiej. W wyniku głosowania uczniowie wybrali wielką polską uczoną Marię Curie-Skłodowską.  W tym okresie funkcję dyrektora szkoły pełniła Magdalena Witkowska.

 

Magdalena Witkowska dyrektor szkoły od 1970 do 1972roku. 

Komitet Rodzicielski poczynił starania o ufundowanie sztandaru dla szkoły. Dnia 9 maja 1971 roku, w 12 rocznicę oddania do użytku budynku szkolnego odbyła się uroczystość nadania imienia szkole oraz wręczenia sztandaru. W roku szkolnym 1972/73 dyrektorem szkoły został Jerzy Wdowiak.

 

        Jerzy Wdowiak dyrektor szkoły od 1972 do 1984 roku.

W roku szkolnym 1973/74 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty, powstała nowa struktura oświatowa. Szkoła Podstawowa w Małkini przyjęła rolę Zbiorczej Szkoły Gminnej, a dyrektor szkoły przyjął funkcję dyrektora szkół gminnych.  Od klasy IV dowożone były, do naszej szkoły, dzieci z punktów filialnych (Kańkowo, Daniłowo, Rostki Wielkie, Glina) w związku z tym znacznie zwiększyła się liczba uczniów, a praca w szkole odbywała się na trzy zmiany. 9 maja 1975 roku przekazano szkole popiersie Marii Curie Skłodowskiej, które zaprojektował i wykonał absolwent szkoły artysta, plastyk Ryszard Skoczek. W 1976 roku popiersie Marii Curie Skłodowskiej przeniesiono przed budynek szkoły, od strony ulicy Ostrowskiej.

 

 Popiersie Marii Curie - Skłodowskiej przed budynkiem szkoły.

W tym okresie szkoła rozpoczęła ścisłą współpracę z zakładem ZWAC. Zakład zapewniał bezpłatne dowożenie uczniów zakładowymi środkami lokomocji. Udzielał pomocy finansowej w remontach i wyposażaniu szkół. Finansował letni i zimowy wypoczynek dzieci. Szkoła bogaciła swoją bazę dydaktyczną oraz adaptowała nowe pomieszczenia na sale lekcyjne, do czego zmuszał ciągły wzrost liczby uczniów np. w latach 1977/78 było 39 oddziałów i 905 uczniów. Mimo trudności lokalowych szkoła prowadziła bogatą działalność wychowawczą i dydaktyczną. W tym okresie w szkole funkcjonowało 8 kół przedmiotowych, 4 koła sportowe, 6 artystycznych (chór, zespół wokalny, teatrzyk kukiełkowy, zespół taneczny itp.), koło fotograficzne i przyrodnicze.

 

      Chór szkolny wraz z zespołem muzycznym.

Praca teatrzyku szkolnego trwała od 1959 roku do 1980. Założycielką jego była emerytowana nauczycielka pani Janina Samochwał. Wykonane przez panią Janinę lalki pozostawały przez długie lata w zasobach szkoły i służyły innym nauczycielom do prowadzenia teatrzyków kukiełkowych. Niektóre przetrwały do dnia dzisiejszego. Wszystkie uroczystości szkolne uświetniane były występami chóru szkolnego, który liczył wówczas, aż 98 członków, a razem z zespołem wokalnym 116. Bardzo bogatą działalność prowadziło również koło fotograficzne kierowane przez panią Zofię Skonieczną. Szkoła intensywnie rozwijała się również w dziedzinie sportu. Prowadzono 4 koła sportowe, które skupiały około 80 uczniów. Zimą przed szkołą zakładano lodowisko i wypożyczano łyżwy, dzięki temu w  mroźne dni dzieci spędzały wolny czas na świeżym powietrzu.  Od 1984 do 1991 roku funkcję dyrektora szkoły objęła  pani Gracjanna Kuziak.

 

Gracjanna Kuziak dyrektor szkoły od 1984 do 1991roku.

W latach osiemdziesiątych powoli odstępowano od zbiorczego charakteru szkoły i w 1983 roku Zbiorcza Szkoła Gminna w Małkini została przekształcona w Szkołę Podstawową. Mimo tego liczba uczniów z roku na rok wzrastała. Aby złagodzić trudności lokalowe, podjęto decyzję o przeniesieniu oddziałów I-III do innych budynków. Zespół  Szkół Zawodowych udostępnił dwie izby lekcyjne, jedną salę wynajęto w Przedszkolu nr 2 w Małkini Górnej, część oddziałów ulokowano w  budynku plebanii, a pozostałe klasy umieszczono w budynku po zlikwidowanym wcześniej Przedszkolu nr 1. W szkole przy ul. Ostrowskiej uczyły się dzieci z klas IV-VIII. W latach 1988/1989 szkoła liczyła 1021 uczniów.

 

Marian Koch dyrektor szkoły od 1991 do 1997 roku.

Od 1991 do 1997 roku funkcję dyrektora pełnił Marian Koch. W tym czasie szkoła przechodziła liczne remonty i modernizacje. Jednak słabe warunki lokalowe w mniejszych filiach i rosnąca liczba dzieci wymusiły na władzach gminy potrzebę wybudowania drugiej szkoły. Prace nad pozyskaniem środków i budową szkoły trwały kilka lat. 28 października 1996 roku wójt gminy Jerzy Wdowiak i dyrektor Marian Koch dokonali uroczystego otwarcia nowej szkoły przy  ulicy Leśnej w Małkini Górnej. W 1997 roku znaczna część uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 przeszła do pracy i nauki  w nowym budynku.Nauka w szkole przy ulicy Ostrowskiej, od tego roku odbywała się już na jedną zmianę. Zlikwidowano również punkty filialne. Do szkoły przy ulicy Ostrowskiej uczęszczało już tylko 242 uczniów i pracowało w niej 21 nauczycieli. Poprawie uległy warunki pracy i nauki. Nadal działała świetlica, stołówka, biblioteka, pracowała pielęgniarka szkolna. Niektóre pomieszczenia zmieniły swoje dotychczasowe przeznaczenie, zmienił się wystrój korytarzy i klasopracowni. W 1997 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 została pani Barbara Przeździecka. 

 

Barbara Przeździecka dyrektor szkoły od 1997 do 2009 roku. 

W latach 1999/2000 budynek został częściowo wyremontowany, urządzono pracownię informatyczną.  Od 1 września 1999 roku rozpoczął się proces reformowania polskich szkół.  W związku z tym Szkoła Podstawowa nr 1 w Małkini Górnej przekształciła  się w sześcioletnią  szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej pozostała pani Barbara Przeździecka, a na dyrektora gimnazjum powołano panią  Bożenę Jagiełło.  Do Publicznego Gimnazjum nr 1 uczęszczali uczniowie z Małkini Górnej, Daniłowa, Gliny, Kańkowa, Orła. W latach 2002-2004 stanowisko dyrektora gimnazjum objął pan  Grzegorz Sobieszczak. W 2005 roku powstała druga pracownia informatyczna dla szkoły podstawowej. Od września 2007 szkoła funkcjonowała  jako Zespół Szkół Gminnych pod kierunkiem pani  Barbary Przeździeckiej. Szkoła prowadzi bogatą działalność dydaktyczną i wychowawczą. Dba o kontakt z absolwentami szkoły. Organizuje spotkania, rocznice, które pozwalają  utrzymywać stały kontakt z byłymi uczniami.

 

Zjazd absolwentów szkoły.

29 maja 2009 roku zorganizowano   50 rocznicę powstania naszej placówki.  Obecni i dawni uczniowie oraz nauczyciele spotkali się na uroczystej akademii oraz mszy.  Dla wszystkich absolwentów był to powrót do lat młodości i radosnych, beztroskich chwil.

  

 Uroczystość 50 - lecia szkoły. 

Szkoła odnosiła spore sukcesy na polu artystycznym. W latach 2004- 2009 uczniowie klas 0-III uczestniczyli w sześciu edycjach Gminnego Festiwalu Szkolnych Zespołów Teatralnych „Pinokio”. Grupy teatralne pod kierunkiem Barbary Biliniak, Katarzyny Choromańskiej, Haliny Strzępek i Ewy Wardaszko co roku przygotowywały i wystawiały wspaniałe przedstawienia teatralne. Czas Festiwalu był wielkim wydarzeniem dla małych artystów, rodziców i  nauczycieli. Wspaniałe dekoracje, rekwizyty, stroje w których występowały dzieci, ciekawe scenariusze, gra małych aktorów, zachwycały i przykuwały uwagę widzów

 Przedstawienie teatralne pt.: "Baśń o Cyganie", 
                  zespół  "Elfy" prowadzony przez panią Katarzynę Choromańską.                                           

 

 Przedstawienie teatralne pt.: "Marzenia Alladyna",
zespół "Leśne ludki" prowadzony przez panią Halinę Strzępek.

 

 Przedstawienie teatralne pt.: "Kot w butach", 
zespół "Skrzaty" prowadzony przez panią Barbarę Biliniak
.

Po raz ostatni Festiwal odbył się w 2009 roku, jednak doświadczenie i umiejętności zdobyte przez nauczycieli podczas przygotowań grup teatralnych do występów,  nadal wykorzystywane są do realizacji różnych ciekawych  projektów, przedstawień i inscenizacji. 

W latach 2005-2009 w szkole zostały przeprowadzone różne prace remontowe. Wykonano termomodernizację budynku szkolnego, remont stołówki i świetlicy szkolnej, generalny remont łazienek, remont ścian i sufitu sali gimnastycznej, remont sieci elektrycznej i oświetlenia w sali gimnastycznej i bibliotece, remont biblioteki, remont zasilania i wymianę tablic rozdzielczych.

                      

  Bogumiła Nadany dyrektor szkoły od 2009 roku

Od 1 września 2009 roku dyrektorem Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej została   pani Bogumiła Nadany. W  roku szkolnym 2009/2010 w szkole podstawowej  było 6 oddziałów, 1 oddział przedszkolny oraz 9 oddziałów w publicznym gimnazjum. Rada Pedagogiczna liczyła 36 nauczycieli i 11 osób obsługi.W tych latach szkoła przeszła kolejne znaczące  remonty. Wykonano generalny remont sali gimnastycznej i jej podłogi. Wyremontowano  i wyposażono w nowe meble wszystkie sale edukacji wczesnoszkolnej. Wyremontowano i wyposażono w nowoczesne pomoce i środki audiowizualne salę fizyczną, ze środków pochodzących od prywatnego sponsora. W 2013 roku została zmodernizowana  pracownia komputerowa. Wymieniono stare komputery i dokupiono nowe, w sumie pracownia posiada 23 stanowiska komputerowe. Wyremontowano dwie klasopracownie dla klas starszych. Wygospodarowano i wyposażono w nowoczesne pomoce i środki audiowizualne świetlicę dla uczniów klas I-III.  Aby  podnosić jakość w zakresie  dydaktyki i wychowania szkoła  przystępowała do wielu projektów unijnych i rządowych, w które angażowała się większość nauczycieli.  Udział w projektach miał na celu rozwijanie umiejętności i wiadomości, bądź wyrównywanie braków naszych uczniów.  Nowoczesne metody i formy pracy stosowane podczas zajęć, wspaniałe pomoce dydaktyczne jakie wykorzystywali nauczyciele, sprawiały iż zajęcia były bardzo atrakcyjne dla dzieci.  Miały one znaczący wpływ na efektywność nauczania w naszej szkole oraz wzbogaciły jej bazę dydaktyczną.

W roku szkolnym 2017/18 na skutek zmian w systemie edukacji Zespół Szkół Gminnych przekształcono w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Małkini Górnej. Absolwenci klasy szóstej z roku szkolnego 2016/17, w bieżącym roku szkolnym stali się uczniami klasy siódmej. Uczniowie klas II i III gimnazjum zakończą naukę w naszej szkole w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 roku. 

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną i wychowawczą w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym i różnymi instytucjami np. PZW Koło nr 65, Policja, GOKiS, Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej, Urząd Gminy w Małkini Górnej, Ochotnicza Straż Pożarna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej, MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej itp.   Uczniowie systematycznie angażowani są w działalność charytatywną oraz ekologiczną. Każdego roku odbywają się uroczystości, które na stałe zapisane są w kalendarzu imprez i uroczystości.  np.; Ślubowanie klasy I oraz Pasowanie w  oddziale przedszkolnym, Dzień Nauczyciela, Dzień Papieski, Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, choinka szkolna, Dzień Książki, Dzień Kobiet, Święto Liczby, Dzień Ziemi, Katyń – ocalmy od zapomnienia, Wielkanoc, Święto 3-go Maja, Święto Rodziny,  Unia Europejska, Dzień Dziecka. Każdego  roku szkoła organizuje Gminny Przegląd Grup Kabaretowych „Koliber”.

 Przegląd Szkolnych Grup Kabaretowych "Koliber"

 Od dwóch lat, dnia 1 czerwca, we współpracy z Radą Rodziców organizowana jest impreza środowiskowa „Święto  Rodziny”.

 

Święto Rodziny

Uczniowie stale uczestniczą  w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz konkursach organizowanych na terenie gminy i powiatu. W szkole prowadzone są; koło informatyczne, plastyczne, zespół muzyczny i chór  oraz Kabaret „Horrorek”,którego  opiekunem jest  pani Irena Długoborska.

 Kabaret "Horrorek"

Nasza szkoła może poszczycić się osiągnięciami na polu dydaktycznym i wychowawczym. Wielu absolwentów Szkoły Podstawowej  nr 1 w Małkini Górnej pełni dzisiaj różne odpowiedzialne funkcje zawodowe i społeczne w naszej miejscowości, w kraju i za granicą. Część z nich pracuje w szkole na stanowiskach nauczycieli, dyrektorów, przygotowując nowe pokolenia do pełnienia różnych ról życiowych i społecznych.

 

 

 

 

 

Artykuły

Przejdź do - Zdjęcia z archiwum

Zdjęcia z archiwum

4 września 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-22
Data publikacji:2018-01-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4856