Jesteś tutaj: Start / Regulamin SU

Regulamin SU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ

 W MAŁKINI GÓRNEJ

 

Wstęp

Samorząd uczniowski działa na podstawie art.55 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz jest zgodny ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej.

                                                                   §1

1.W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej działa samorząd uczniowski.

2.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

3.Uczniowie stają się członkami samorządu uczniowskiego w chwili przyjęcia do szkoły, a przestają nimi być, gdy ją opuszczają.

4.Niezależnym organem samorządu uczniowskiego jest zarząd samorządu uczniowskiego.

5.Organ samorządu ma na względzie przede wszystkim dobro wszystkich uczniów.

6.Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

 

Cele samorządu uczniowskiego

 

                                                                    §2

1.Do podstawowych zadań samorządu uczniowskiego należą:

a) motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

b) współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki,

c) działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,

d) rozwijanie demokratycznych form współżycia i współdziałania uczniów,

e) dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

f) godne reprezentowanie szkoły w środowisku,

g) występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,

h) prowadzenie działalności kulturalnej poprzez planowanie i organizację ważnych uroczystości i imprez szkolnych,

i) współpracowanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi.

 

Prawa samorządu uczniowskiego

 

                                                                    §3

1.Samorząd uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

 

 

 

Zarząd samorządu uczniowskiego

 

                                                                    §4

1.W skład zarządu samorządu uczniowskiego wchodzi 3 uczniów, którzy w wyniku głosowania uzyskali największą liczbę głosów. Zarząd tworzą:

- przewodniczący,

- zastępca przewodniczącego,

- skarbnik.

2.Zarząd kieruje bieżącą działalnością samorządu uczniowskiego.

3.Kadencja zarządu samorządu uczniowskiego trwa rok.

4.Celem działań zarządu samorządu uczniowskiego jest uczestniczenie w życiu szkoły i bycie współpartnerem organów szkoły w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

5.Przewodniczący zarządu samorządu uczniowskiego:

a) kieruje pracami zarządu samorządu uczniowskiego,

b) planuje i zwołuje zebrania zarządu samorządu uczniowskiego,

c) angażuje jak największą liczbę uczniów na rzecz pracy samorządu uczniowskiego,

d) współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i opiekunem samorządu uczniowskiego,

e) pełni funkcję łącznika między uczniami, a pozostałymi organami szkoły,

f) reprezentuje samorząd uczniowski na zewnątrz.

6.Zastępca przewodniczącego:

a) jest pełnomocnikiem przewodniczącego,

b) w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki.

7.Skarbnik:

a) współpracuje z przewodniczącym i opiekunem samorządu uczniowskiego w sprawach budżetu i finansów samorządu uczniowskiego,

b) zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentację finansową.

 

Opiekun samorządu uczniowskiego

                                                                  

                                                                     §5

1.Opiekunem samorządu uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel SP nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej.

2.Kandydatów na funkcję opiekuna zgłaszają uczniowie.

3.Nauczyciel proponowany do pełnienia funkcji opiekuna powinien zostać o tym poinformowany i wyrazić zgodę.

4.Każdy uczeń może oddać po jednym głosie na jednego nauczyciela.

5.Opiekunem samorządu uczniowskiego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

6.Komisja skrutacyjna składająca się z przewodniczących klas liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów.

7.Opiekun samorządu uczniowskiego:

a) czuwa nad całokształtem prac samorządu uczniowskiego,

b) współpracuje ze wszystkimi organami samorządu uczniowskiego i organami szkoły,

c) mobilizuje uczniów do podejmowania nowych inicjatyw,

d) sporządza roczny plan pracy samorządu uczniowskiego i sprawozdanie z pracy samorządu uczniowskiego.

8.Nauczyciele z 3 ostatnich lat, nie są wpisywani na listę kandydatów do opiekunów na rok kolejny.

 

Rzecznik Praw Ucznia

 

                                                                     §6

1.Samorząd uczniowski może powołać nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia.

2.Podstawowe zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia to:

a) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,

b) propagowanie praw ucznia i dziecka,

c) prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych między nauczycielami, a uczniami.

3.Rzecznika Praw Ucznia wybiera ogół uczniów w głosowaniu tajnym. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje ten nauczyciel, który w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.

4.Kandydatów na funkcję Rzecznika Praw Ucznia zgłaszają uczniowie. Nauczyciel proponowany do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia powinien zostać o tym poinformowany i wyrazić zgodę.

5. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa rok.

 

Ordynacja wyborcza do zarządu samorządu uczniowskiego

 

                                                                    §7

1. Zarząd samorządu uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.

2.Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego są ogłaszane przez ustępującego opiekuna samorządu uczniowskiego wraz z kalendarzem wyborczym.

3.Wybory do zarządu samorządu uczniowskiego odbywają się na przełomie września każdego roku szkolnego.

4 Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły pod warunkiem, że nie został zawieszony w prawach ucznia.

5.Kandydatem do zarządu samorządu uczniowskiego może być uczeń wytypowany przez klasę w wyborach wewnątrzklasowych. Uczniowie mogą również zgłaszać swoje kandydatury indywidualnie do opiekuna samorządu uczniowskiego.

6.Zgłoszenie kandydatury do zarządu samorządu uczniowskiego ma formę pisemną i zawiera: nazwisko, imię i klasę kandydata oraz wyrażoną przez niego zgodę na udział w wyborach.

7.Osoby kandydujące do zarządu samorządu uczniowskiego powinny znać Statut Szkoły, w szczególności punkty dotyczące Praw i Obowiązków Ucznia, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Regulamin samorządu uczniowskiego.

8.Poszcególni kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej w określonym miejscu i czasie, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów z zachowaniem wysokiej kultury i zasad „fair play”.

9.Nad prawidłowym przebiegiem wyborów zarządu samorządu uczniowskiego czuwa komisja wyborcza.

10.Komisja wyborcza jest powoływana spośród przewodniczących klas, którzy nie kandydują do zarządu samorządu uczniowskiego.

11.Komisja przygotowuje karty do głosowania. Na karcie do głosowania umieszczone są wszystkie nazwiska i imiona uczniów kandydujących do zarządu samorządu uczniowskiego oraz klasa do której uczęszczają.

12.Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaczka x przy jednym kandydacie.

13.Osoba upoważniona do głosowania wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej oraz opiekuna samorządu uczniowskiego czuwającego nad przebiegiem wyborów.

14.Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania została zniszczona lub dokonano większej liczby skreśleń.

15.Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza liczy głosy  i sporządza protokół powyborczy. W protokole należy wymienić liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów nieważnych.

16.Uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym samorządu uczniowskiego, drugi w kolejności zastępcą przewodniczącego, a trzeci skarbnikiem samorządu uczniowskiego.

17.Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego dnia po wyborach w formie komunikatu i protokołu powyborczego umieszczonego na tablicy informacyjnej.

18.Członka zarządu samorządu uczniowskiego można odwołać na wniosek rady młodzieżowej, opiekuna samorządu uczniowskiego, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, jeżeli narusz Statut Szkoły, Regulamin samorządu uczniowskiego lub nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.

19.Odwołanie członka zarządu samorządu uczniowskiego rozpatrują pozostali członkowie zarządu w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego przy współudziale dyrektora szkoły i reprezentantów rady pedagogicznej.

20.Podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu następuje w wyniku głosowania tajnego, równego i bezpośredniego pod nieobecność zainteresowanego.

21.W wypadku usunięcia członka zarządu samorządu uczniowskiego ma on prawo w  przeciągu tygodnia odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia.

22.Na miejsce odwołanego członka zarządu samorządu uczniowskiego powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów.

23.Członek zarządu samorządu uczniowskiego może sam zrezygnować z działalności w zarządzie.

 

Fundusze samorządu uczniowskiego

                                                                 

                                                                   §8

1.Samorzad uczniowski może gromadzić fundusze z następujących źródeł:

a) organizacja dyskotek szkolnych,

b) dotacje rady rodziców, dyrektora szkoły, sponsorów,

c) inne źródła.

2.Fundusze samorządu uczniowskiego mogą być przeznaczone na:

a) organizację działalności samorządu uczniowskiego wynikającą z rocznego planu pracy,

b) nagrody dla aktywnie działających członków samorządu uczniowskiego.

 

Postanowienia końcowe

                                                                

                                                                   §9

1.Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły.

2.Regulamin działalności samorządu uczniowskiego SP nr1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

Regulamin samorządu uczniowskiego został uchwalony w dniu 30 września 2018 r. przez ogół uczniów SP nr1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-16
Data publikacji:2019-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Choromańska
Liczba odwiedzin:628